ARBETSSÄTT

Lindberg & Saxon etablerades 1974 av advokaterna Jan Lindberg och Anders Saxon och har bedrivits under nuvarande firma sedan 1989. Lindberg & Saxon är advokatfirman som skapar möjlighet till personliga möten och relationer till såväl klienter som mellan kollegor.

Arbetssätt

Lindberg & Saxon är organiserat som true partnership, vilket bland annat innebär att advokatfirmans delägare driver verksamheten tillsammans, med gemensamma mål.

Byråns klienter är alltså inte knutna till en specifik delägare utan alla klienter får del av byråns samlade kompetens. Den advokat hos oss som är närmast ansvarig för en viss klient kan fritt nyttja den för uppgiften bäst kvalificerade medarbetaren.

En av fördelarna med true partnership är att det inte finns någon intern konkurrens om klienterna mellan medarbetarna. Ett true partnership ställer krav på samarbete mellan medarbetarna och att de inte bara ser till sin egen vinning utan även har ett långsiktigt perspektiv på verksamheten.

Arvode

Vi debiterar arvode i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds regler för arvodesdebitering, som innebär att debiterat arvode skall vara skäligt. Faktorer som påverkar arvodets storlek är erfarenheten hos den eller de jurister som handlägger ärendet, nedlagd tid i saken, ärendets natur (svårighetsgrad och komplexitet), ärendets omfattning och uppnått resultat. Fakturering sker normalt månadsvis.

© Advokatfirman Lindberg & Saxon AB