VERKSAMHET

Fastighetsrätt

Vi biträder fastighetsbolag och privatpersoner vid genomförande av köp och försäljning av fastigheter. Vi bistår med juridisk rådgivning avseende fastighetsförvaltning, nyttjanderätt, servitut, arrende, fastighetsreglering, hyresrätt och tvistlösning samt företräder våra klienter vid tvist i hyres- och arrendenämnd, allmän domstol samt inför skiljenämnd.

© Advokatfirman Lindberg & Saxon AB